Ulica graniczna online dating Tagalog free sexchat


15-Aug-2017 06:59

Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Jej wysokość wskazana jest w trakcie składania zamówienia podczas wyboru tej formy płatności. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem zapłata za zakupiony Towar następuje: a. Reklamacja może zostać również wysłana na adres: Deichmann – Obuwie Sp. we Wrocławiu, adres do doręczeń: Pro Logis Park Wrocław III / DC4, sklep online Deichmann, ul. Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronie https://

Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić Infolinii. Potwierdzeniem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT. przy wyborze dostawy Towaru przesyłką kurierską - w momencie dostarczenia przez kuriera przesyłki z zakupionym Towarem, któremu należy uiścić należną cenę za zakupione Towary wraz z dodatkową opłatą za pobranie; b. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta bezpłatnie zarówno przez firmę kurierską jak i za pośrednictwem sieci paczkomatów In Post. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Formularz reklamacyjny Klient może otrzymać za pośrednictwem Infolinii na adres swojej poczty elektronicznej lub w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym zamierza złożyć reklamację. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad pielęgnacji i użytkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skorzystać z usług Infolinii. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą, faksem, mailem do Deichmann-Obuwie Sp. adres do doręczeń: Prologis Park Wrocław III/DC4, sklep online Deichmann, ul. 71 3901420, numer faksu 71 3901443, e-mail: [email protected]

We wszelkich sprawach związanych z promocją w tym związanych z działaniem kodu rabatowego należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] promocji „Rabat na buty 20%” obowiązującej w dniach 19- r. Organizatorem promocji „Rabat na buty 20%” (dalej "Promocja") jest Deichmann - Obuwie Sp. Do skorzystania z Promocji uprawniony jest każdy klient sklepu internetowego Deichmann, który podczas składania zamówienia użyje kodu "grudzien2017" opublikowanego na stronie https:// Wartość zamówienia po skorzystaniu z rabatu musi wynieść minimum 49 zł. Towar – rzecz ruchoma obejmująca obuwie oraz inny asortyment udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym. Jeśli suma nieuiszczonych u Sprzedawcy zobowiązań osiągnie wartość 1 500 złotych, Klient nie może dokonywać kolejnych zamówień do momentu w jakim kwota nieuiszczonych zobowiązań będzie przekraczać kwotę 1500 złotych.

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https:// Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. Kwota, na którą Klient dokonuje zamówień nie może przekroczyć 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych).

Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta lub wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 3901420 numer faksu 71 3901443, e-mail: [email protected] Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Sprzedawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wysyłania Newslettera oraz prowadzenia Konta. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu internetowego dla celów komercyjnych. Logo i nazwy Deichmann oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego są prawnie chronione. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1.

W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny tutaj: https:// Klienci, którzy nie posiadają Konta mogą zarejestrować się poprzez wypełnienia formularza danych “Newsletter” na podstronie „Newsletter” podając następujące dane: imię nazwisko, płeć, adres poczty elektronicznej.